Drachten

Algemene Ledenvergadering 15 februari 2024

Donderdag 15 februari in Ontmoetingscentrum Carré, De Velden 1, 9204 WH Drachten

Aanvang jaarvergadering voor leden van Groei&Bloei:                   19.30 uur.
Aanvang lezing, hier zijn ook niet-leden van harte welkom:            20.30 uur.  

AGENDA

1.   Opening en welkom door de voorzitter
2.   Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2023
3.   Sociaal verslag over 2023
4.   Financieel verslag 2023 en begroting 2024 door de penningmeester
5.   Verslag kascommissie 2023
6.   Benoeming nieuw kascommissielid
7.   Bestuurszaken  
Hieronder staat een volledig overzicht van functies en personen.

Voorzitter: Jan Galema is aftredend en statutair niet herkiesbaar.
Er is momenteel geen kandidaat voorzitter.
Secretaris: Wegens tussentijds vertrek is een vacature ontstaan.
            Marjon Lohman heeft zich bereid verklaard het secretariaat over te nemen.
Penningmeester: Tineke Bootsma
Algemeen lid: Paulien Verschuren (PR en Groenmarkt)

Mocht u als lid een kandidaat voor het bestuur willen indienen dan geldt de procedure zoals  omschreven in het huishoudelijk reglement: Kandidaten voor het bestuur kunnen door ten minste 10 leden tot achtenveertig uur vóór aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring der betrokken kandidaten. Maar u kunt ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

Minke Hoekstra is aftredend en statutair niet herkiesbaar.

      Buitenbestuurlijke taken
Bloemschikcoördinatie: Martje Borger neemt over van Minke Hoekstra.
Bloemschikdemonstratie: Minke Hoekstra
Tuinreizen: wordt overgenomen van Margot Witlox door de fam. Bargerbos.
Ledenadministratie: Susan Wijting
Ontwerp en productie van posters/flyers: Annie van Dijk
Webmaster en nieuwsbrief: Jan Galema

8.   25 jaars lidmaatschap: leden die in 1999 lid zijn geworden:             
      40 jaars lidmaatschap: leden die in 1984 lid zijn geworden:
9.   Rondvraag
10.  Sluiting

PAUZE

Lezing door Jasper Helmantel      (met in de pauze een verloting)        

Jasper Helmantel, eigenaar van Cruydt-Hoeck, kwekerij van wildebloemenzaden en inheemse planten, zal op 15 februari 2024 in zijn lezing uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit.

Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen.

In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.

Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels. Op alle plekken waar iets kan groeien, een wegberm, een (kantoor)tuin of een schoolplein, kan de soortenrijkdom worden verhoogd. Denk daarbij aan inheemse bloemenweides, inheemse bomen, struiken en planten in waterpoelen.”

Over Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Cruydt-Hoeck heeft in 2017 Kwekerij De Heliant overgenomen en voortgezet. Sindsdien worden er in Nijeberkoop naast wilde bloemenzaden ook inheemse wilde planten gekweekt. Het sortiment dat verkocht wordt via de webshop bestaat uit planten voor in bloemenweides en tal van bijzondere inheemse wilde planten, varens, inheems bosplantsoen en stinzenbollen.

www.cruydthoeck.nl